Scrisoarea primarului municipiului Vaslui

0

Stimată doamnă / Stimate domnule,

Loading...

Vă rog să primiţi urările mele de sănătate şi fericire, linişte şi bucurie în suflet, viaţă împlinită printre cei dragi şi un sincer ,,La mulţi ani”. Mă alătur colegilor mei din cadrul aparatului de specialitate şi vă mulţumesc pentru sprijinul acordat autorităţii publice locale în anul care s-a încheiat.

În anul 2018 am continuat proiectele de investiţii pe care le cunoaşteţi, am demarat lucrări noi, continuând astfel drumul către o administraţie publică locală eficientă şi aflată în slujba dumneavoastră.

Oraşul nostru se dezvoltă permanent şi sănătos, prin implicarea noastră, a tuturor, fapt pe care noi îl vedem zilnic, dar care nu a trecut neobservat nici de către cei care ne-au vizitat şi care au cuvinte frumoase despre vasluieni şi urbea lor.

Este ştiut faptul că proiectele investiţionale necesită timp şi creează un anumit disconfort în zonele respective, şi în acest context vă mulţumesc pentru răbdarea de care daţi dovadă şi pentru faptul că aţi înţeles că transformările majore se fac pe termen mediu şi lung, dar sunt strict necesare pentru creşterea calităţii vieţii în municipiul nostru.

Vă prezint în cele ce urmează câteva dintre realizările anului 2018, acţiuni şi activităţi cu caracter de continuitate, la care aţi contribuit prin idei, sfaturi şi susţinerea bugetului local:

1. Organizarea în condiţii de calitate şi eficienţă a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat şi dezvoltarea principalelor servicii comunitare de utilităţi publice, care sunt destinate satisfacerii nevoilor comunităţii locale, contribuind astfel la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acesteia:

– Lucrări de modernizare şi întreţinere a străzilor, drumurilor, pasajelor, trotuarelor, aleilor pietonale, etc., în strictă concordanţă cu documentaţiile de urbanism şi în baza studiilor de circulaţie şi de trafic;

– Asigurarea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea transportului public de călători;

– Lucrări de amenajare a locurilor de parcare, de întreţinere şi reparaţii la fântânile arteziene din oraş, de întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi şi a parcurilor;

– Lucrări pentru extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi, prin includerea în categoria spaţiilor verzi publice a terenurilor cu potenţial ecologic sau socio-cultural;

– Lucrări de întreţinere, reparaţii, modernizare şi completare a mobilierului urban;

– Lucrări de întreţinere a curăţeniei pe străzi, trotuare, spaţii verzi, spălatul, stropitul căilor publice din Municipiul Vaslui;

– Lucrări de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare;

– Lucrări de salubrizare privind colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale, al deşeurilor provenind din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, al deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţile de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;

– Lucrări de menţinere şi asigurare a bunei funcţionări a locurilor de joacă şi dotarea acestora cu mobilier adecvat;

– Funcţionarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi canalizare, existente;

– Extinderea şi modernizarea sistemului de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale;

– Întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei urbane, în vederea asigurării traficului şi pentru fluidizarea acestuia;

– Furnizarea iluminatului public stradal şi ornamental, în condiţii de eficienţă şi siguranţă;

– Administrarea, întreţinerea şi utilizarea pieţelor agroalimentare, de petrecere a timpului liber şi recreere, a locurilor de parcare;

– Asigurarea desfăşurării activitaţilor de comerţ în zonele publice, în condiţii de protecţie optimă a consumatorilor, de concurenţă loială între agenţii economici, de protejare a vieţii, sănătăţii, securităţii, mediului şi intereselor consumatorilor, administrarea cât mai eficientă a domeniului public/privat al Municipiului Vaslui.

2. Organizarea şi finanţarea corepunzătoare a sistemului de învăţămănt preuniversitar de stat, în funcţie de costul standard per elev/preşcolar şi prin fonduri alocate de la bugetul local, având ca scop principal educaţia şi formarea profesională a copiilor, a tinerilor şi a adulţilor:

• Finanţarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, pregătirea profesională a cadrelor didactice, evaluarea periodică a elevilor, conform legislaţiei în vigoare;

• Finanţarea burselor elevilor, a investiţiilor şi dotărilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi asigurarea utilităţilor acestora;

• Finanţarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la echipamentele şi instalaţiile interioare şi exterioare, dar şi a lucrărilor de igienizare şi deratizare la clădirile instituţiilor de învăţământ;

• Finanţarea suplimentară, prin acordarea de granturi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, cu scopul de a participa la diverse concursuri/competiţii la nivel naţional sau internaţional;

• Sprijinirea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în organizarea unor evenimente şcolare, cum ar fi:

Zilele Şcolii, Balul Bobocilor, Săptămâna „Altfel”, Ziua Absolventului, Primar pentru o Zi, serbări;

• Asigurarea resurselor financiare necesare stimulării performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar (participarea la fazele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare);

• Susţinerea cu capital uman şi financiar a implementării unor proiecte cu finanţare externă nerambursabilă, în beneficiul învăţământului, serviciu de interes public;

Finanţarea cheltuielilor privind concursurile şcolare şi activităţile educative extraşcolare organizate în cadrul sistemului de învăţământ.

3. În domeniul asistenţei sociale, prin Direcţia de Asistenţă Socială, am asigurat aplicarea, la nivel local, a politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie;

Servicii sociale destinate persoanelor vârstnice:

• Finanţarea şi asigurarea funcţionării Centrelor de zi pentru persoane vârstnice “Buna Vestire” şi “Sfântul Nicolae”, centre care oferă servicii de socializare şi petrecere a timpului liber, consiliere psihologică, consiliere socială, asistenţă medico-socială, kinetoterapie, suport moral şi emoţional, servirea mesei în sistem de catering pentru un număr de 92 de beneficiari;

Finanţarea şi asigurarea funcţionării Clubului Prietenia şi a Clubului Pensionarilor;

• Finanţarea şi asigurarea funcţionării serviciului de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice aflate în situaţia de dependenţă socio-medicală, pentru un număr de 31 beneficiari.

Servicii sociale destinate protecţiei copilului:

• Finanţarea şi asigurarea funcţionării Centrului de zi pentru copii şcolari “Bucuria”- centru care are drept scop acordarea de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familie, pentru 15 copii aflaţi în situaţie de risc social, precum şi acordarea unei mese zilnice în centru, cu susţinere de la bugetul local;

• Finanţarea şi asigurarea funcţionării celor trei creşe de copii, care au misiunea de a acorda servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie copiilor de vârstă antepreşcolară din Municipiul Vaslui.

Beneficii sociale şi alte activităţi:

• Asigurarea unor beneficii şi servicii sociale pentru persoanele vulnerabile, contribuind astfel la promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor beneficiarilor la o viaţă independentă, împlinită şi demnă, precum şi la facilitarea participării lor la viaţa socială, culturală, economică şi politică;

• Finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap;

• Finanţarea subvenţiilor pentru transportul urban şi pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece;

• Facilitarea accesului la educaţie a copiilor de vârstă şcolară, prin acordarea sprijinului financiar susţinut din bugetul local, precum şi prin acordarea stimulentului educaţional şi sprijinirea persoanelor aflate în dificultate;

• Acordarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar de stat.

4. Ordine şi linişte publică:

• Finanţarea corespunzătoare a activităţilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:

ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor, circulaţia pe drumurile publice, disciplina în construcţii şi afişajul stradal; protecţia mediului, activitatea comercială, evidenţa persoanelor, alte domenii stabilite prin lege;

• Monitorizarea video permanentă, a unor zone prestabilite din Municipiul Vaslui, urmărindu-se astfel reducerea criminalităţii sociale şi creşterea siguranţei cetăţenilor, îmbunătăţirea condiţiilor de asigurare a ordinii şi liniştii publice, realizarea unui trafic civilizat, precum şi fluidizarea circulaţiei auto;

• Extinderea sistemului de supraveghere video în apropierea unităţilor de învăţământ, pentru asigurarea unui climat de siguranţă corespunzător, în incinta şi în zona acestora;

• Alocarea de resurse financiare pentru o bună funcţionare a sistemului de înştiinţare-alarmare şi nu în ultimul rând pentru asigurarea bazei materiale necesare, în vederea protejării cetăţenilor, a bunurilor materiale şi a prevenirii unor situaţii deosebite.

5. Activităţi cultural artistice şi sportive:

• Diversificarea ofertei de manifestări culturale, sportive şi de agrement cu raportare la cerinţele beneficiarilor direcţi şi eficientizarea resurselor disponibile şi a oportunităţilor identificate;

• Implicarea activă a Centrului Municipal pentru Informare şi Promovare Turistică şi a instituţiilor de învăţământ în organizarea unor activităţi cultural-sportive;

• Organizarea de manifestări diverse cu ocazia Centenarului Marii Unirii, moment istoric definitoriu pentru naţiunea română;

• Derularea a peste 70 proiecte şi programe culturale, sportive şi de agreement, prin colaborare cu diverse instituţii şi organizaţii judeţene de profil, cu structuri de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat şi cu persoane fizice.

Anul 2019 aduce în atenţia dumneavoastră şi reperele culturale mult-aşteptate:

– 8 martie – Concertul Primăverii

– 2 mai – Festivalul tineretului FESTIN

– 11-12 mai – Festivalul naţional MAI CU FOLK

– 19-21 mai – Serbarea florilor

– 25 mai – Concert vocal-simfonic al Filarmonicii de Stat Moldova – Iaşi

– Ziua Absolvenţilor de Liceu

– 3-9 iunie – Festivalul Internaţional de Gimnastică şi Dans „Prietenia”, ediţia XXXV

– 2-6 august -Festivalul Internaţional de Folclor HORA DIN STRĂBUNI

– 15-17 august – Zilele Culturale ale Municipiului Vaslui

– 1 octombrie – Ziua persoanelor vârstnice

– 1 decembrie – Ziua Naţională a României

– Târgul de Crăciun

– Festivalul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă, ediţia XXXV

Acestea vor fi completate de spectacolele artistice şi manifestările pentru tineret organizate în Parcul Copou, Centrul Cultural „Alexandra Nechita” şi Teatrul de Vară, cu prilejul marcării sărbătorilor legale de peste an, precum şi în fiecare duminică, în perioada mai – octombrie a anului 2019.

Concomitent cu organizarea, dezvoltarea, finanţarea, funcţionarea şi gestionarea fiecărui serviciu de utilităţi publice de interes local menţionat mai sus, în anul 2018 am finalizat investiţii publice şi lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere şi pietonale:

• Lucrări de sistematizare verticală şi reabilitarea elementelor arhitecturale cuprinse în zona dintre str. Nicolae Bălcescu, str. Nicolae Iorga, C.E.C. şi magazinul Central;

• Amenajarea arhivei în punctul termic dezafectat PT6, str. Griviţei;

• Reţea apă potabilă, reţea canalizare menajeră şi reţea canalizare pluvială, zona Centru Est Inferior, str. Gh. Lazăr;

• Reabilitare str. Republicii (îmbrăcăminte rutieră, trotuare, iluminat public, mobilier urban, semnalizare rutieră);

• Modernizarea staţiei de tratare şi de epurare a apelor uzate, obiectiv derulat în cadrul proiectului major de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare;

• Lucrări de amenajare a sălii de sport în punctul termic dezafectat Donici (lângă Clubul Pensionarilor).

Cu încredere în devotamentul şi implicarea dumneavoastră faţă de comunitatea din care facem parte cu toţii, cu speranţa că şi în 2019 veţi fi alături de noi, vă invităm să vă daţi concursul la transformarea în realitate a următoarelor proiecte (unele dintre ele urmând a fi finalizate, altele reprezentând propuneri care vor demara în anul în curs):

• Schimbare acoperiş Şcoala gimnazială „Constantin Motaş”;

• Înlocuire acoperiş liceu şi acoperiş sală sport Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”;

• Pistă pentru skateboarding şi role;

• Amenajare platformă bazar şi târg auto;

• Alimentare cu energie electrică locuinţe individuale şi colective, inclusiv iluminat public pe străzile Prof. Vasile Cataramă, Aurel Vlaicu, General Vasile Milea şi Ion Adam;

• Construire secţii Spitalul nr. 2, proiect derulat în parteneriat cu Consiliul Judeţean Vaslui şi cu implicarea Companiei Naţionale de Investiţii;

• Refacere îmbrăcăminte rutieră zona cartierului 13 Decembrie;

• Sistematizare verticală şi reabilitarea elementelor arhitecturale cuprinse între str. Costachi Negri şi str. Huşului;

• Amenajare spaţii pentru centrul multifuncţional pentru activităţi culturale şi activităţi educative extraşcolare în centrala termică dezafectată „Cuza Vodă”;

• Studiu de fezabilitate privind imobilul, construcţii şi teren, situat în Municipiul Vaslui, str. Mareşal C-tin Prezan, nr. 23 (fosta unitate militară), preluat în domeniul public al Municipiului Vaslui, conform H.G. nr. 268/2018;

• Studiu de fezabilitate pentru modernizarea străzilor Delea, Dimitrie Cantemir, Col. Ioan Rebegea, Col. Oncescu Traian, G-ral Cerchez Mihai, Lt. Major Curta Dumitru, Col. Budeanu Aurel (canalizare pluvială, îmbrăcăminte rutieră, trotuare şi mobilier urban);

• Întocmirea documentaţiei privind construirea unui bazin olimpic de înot, în parteneriat cu Compania Naţională de Investiţii – proiect demarat în anul 2018;

• Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea Monumentului eroilor căzuţi în al Doilea Război Mondial (str. Mihail Kogălniceanu, vis a vis de Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”);

• Documentaţie construire locuinţe pentru tineri destinate închirierii – 40 unităţi locative, în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Locuinţe;

• Documentaţie construire locuinţe de serviciu – 20 unităţi locative, în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru locuinţe;

• Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Vaslui.

În propunerile din Programul de investiţii publice pe anul 2019 vom regăsi şi cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii, ce vor fi iniţiate de Consiliul Local.

În luna februarie vor demara lucrările de extindere a reţelei de distribuţie a apei potabile şi canalizare pe raza Municipiului Vaslui şi a localităţilor componente, în cadrul proiectului major „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huşi, Negreşti, din judeţul Vaslui”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare, derulat de Consiliul Judeţean Vaslui, proiect la care suntem parteneri.

Proiectul are o durată de execuţie de 20 luni, iar străzile pe care se vor executa lucrări vor fi aduse la cunoştinţa publică în perioada imediat următoare, prin mijloacele de comunicare de care dispune Instituţia Primarului şi prin tipărirea unei publicaţii care va fi afişată în locurile publice (Publicaţia nr. 1 a Primăriei Municipiului Vaslui).

Atragerea fondurilor europene nerambursabile, pentru implementarea proiectelor de dezvoltare a comunităţii locale, rămâne una dintre preocupările noastre permanente.

În acest sens, în anul 2019 vom continua să derulăm proiectele începute în anul anterior, respectiv:

• “Sistem de management al Performanţei şi Calităţii în cadrul Primăriei Municipiului Vaslui, SMC-BSC”;

• „Urban agriculture for changing cities: governance models for better institutional capacities and social inclusion“ acronim „AgriGo4Cities”;

• „Sustainable school meals for green and healthy local food systems” acronim “BioCanteens”;

• „Abandon Diminuat prin Măsuri Integrate Sustenabile în Învăţământ” acronim ADMISI.

Pentru anul 2019, am depus la Organismele Intermediare, spre evaluare în vederea obţinerii finanţării, proiecte în valoare de 224.439.448 lei (fonduri externe nerambursabile), după cum urmează:

• „Proiect de reconfigurare a nodului de circulaţie rutieră Crucea Gării (intersecţia străzilor Republicii, Ştefan cel Mare şi Traian) şi de completare a sistemului de spaţii pietonale la nivelul oraşului”;

• „Proiect de extindere a rutelor traseelor şi staţiilor pentru transportul public de călători” (proiect ce include şi achiziţia a 18 mijloace de transport ecologice);

• „Proiect de realizare depou pentru transportul public” ;

• „Reconversia unui teren degradat din zona Copou, în zonă verde şi de agrement” ;

• „Îmbunătăţirea regenerării fizice şi socio-economice a comunităţii din zona marginalizată „Case sociale Str. Octav Băncilă – Vaslui”;

• „Extinderea infrastructurii pentru educaţie antepreşcolară din Municipiul Vaslui – construcţia şi dotarea unei creşe noi în Municipiul Vaslui”;

• „Extinderea infrastructurii pentru educaţie preşcolară din Municipiul Vaslui – construcţia şi dotarea unei grădiniţe pentru copii în Municipiul Vaslui (str. Ştefan cel Mare)”;

• „Reabilitarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Vaslui – Liceul ”Ion Mincu”;

• „Eficientizarea şi extinderea Sistemului de iluminat public în Municipiul Vaslui” ;

• „Sistem informatic integrat de e-administraţie pentru îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii electronice şi simplificare administrativă”;

• „Creştrerea calităţii educaţiei vocaţionale în zona de graniţă”;

• „Ruta culturală Vaslui – Cahul – promovarea patrimoniului cultural material şi imaterial, în regiunea Prutului de Jos”.

În desfăşurarea activităţii am ţinut cont de principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, precum şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor publice implicate în domeniul finanţelor publice locale.

Susţinerea dumneavoastră permanentă, prin sfaturile pe care ni le oferiţi cu generozitate, prin contribuţia la plata taxelor şi impozitelor locale, prin promovarea oraşului nostru în ţară şi în străinătate, este esenţială pentru abordarea acestor proiecte.

Vă stăm şi în acest an la dispoziţie oricând veţi dori să ne împărtăşiţi ideile, sugestiile sau propunerile şi vă invităm să ne contactaţi folosind numerele de telefon 0235/310.999 sau TelVerde 0800800780, poşta electronică pmv@primariavaslui.ro sau prin intermediul secţiunii Contact de pe site-ul www.primariavaslui.ro.

Vă mulţumesc, dragi vasluieni, şi vă asigur de toată consideraţia mea!

PRIMAR,

Ing. Vasile PAVĂL

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.